Onze Disclaimer

Disclaimer voor J. da Costa Schilderwerken
Op deze pagina vindt u de disclaimer van J. da Costa Schilderwerken, zoals deze beschikbaar is gesteld door J. da Costa Schilderwerken. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Deze website (www.muurlatenspuiten.nl) is eigendom van J. da Costa Schilderwerken en alle rechten behoren toe aan J. da Costa Schilderwerken. J. da Costa Schilderwerken spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website kan te allen tijde worden aangepast met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met het volgende: J. da Costa Schilderwerken kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van informatie, noch voor schade in welke vorm dan ook die direct of indirect veroorzaakt wordt door gebruik van de website. J. da Costa Schilderwerken aanvaardt geen  aansprakelijkheid voor fouten en incorrecte informatie op websites van derden waar J. da Costa Schilderwerken, dan wel via hyperlinks, naar verwijst.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met J. da Costa Schilderwerken te mogen claimen of te veronderstellen.

J. da Costa Schilderwerken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat wordt meegestuurd met de pagina’s van deze website. De cookies worden opgeslagen op uw computer door de browser. De opgeslagen informatie kan worden teruggestuurd naar onze servers  of die van respectievelijke derden bij uw volgende bezoek. Deze website gebruikt cookies voor Google Analytics, Google Retargeting en Facebook Advertenties.

Intellectueel eigendom
Niets mag van deze site worden gekopieerd of worden overgenomen zonder toestemming van J. da Costa Schilderwerken.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J. da Costa Schilderwerken is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, videomateriaal, ontwerp en layout op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij J. da Costa Schilderwerken.

Juridische rechtsgeldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die betrekking heeft op deze website.  Als bepaalde verklaringen op deze website incorrect zijn of in strijd met de wet, dan heeft dit geen invloed op andere uitingen elders op deze site. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.